Visit to Kudankulam NPP training center during VVER Regulatory Forum's Board meeting, 2013, India

Workshop dedicated to the release of the new version of Advanced Regulatory Information System (ARISv2.0), 2014, Yerevan

Fuel Assembly Model for CFD calculations

Close view of reactor pressure vessel inlet with two different meshes

Walkdown through plant: NRSC participated in IPSART mission in Kozloduy NPP, 2013 Bulgaria

CFD analysis: Water pressure at reactor pressure vessel nozzels part

CFD analysis: coolant velocity vector distribution in fuel assembly lower lattice exit. Միջուկային վառելիքի ստորին ցանցի վրա ջերմատարի արագության վեկտորի բաշխումը:

NRSC participated in IEM on Strengthening Research and Development Effectiveness in the Light of the Accident at the Fukushima Daiichi NPP, February 2015, Vienna

Working meeting between NRSC, ANPP and IPSART experts team, October 2014, Armenia

Recent reports

3

"Results of verification and validation of 3D depletion model of PARCS PATHS for WWER-440 reactors", presentation in CAMP meeting (November 4th – 6th 2015,Gettysburg, USA), January 2016

«PARCS PATHS ծրագրի եռաչափ այրման խորության մոդելի վերիֆիկացիան և վալիդացիան ՋՋԵՌ-440 ռեակտորի համար» թեմայով զեկույց՝ ներկայացված CAMP-ի (նոյեմբերի 4-6, 2015թ., Գեթիսբուրգ, ԱՄՆ) հանդիպմանը, հունվար 2016թ.

 

2

Training and knowledge development for use of software for safety analysis including ANSYS. Simulation of thermal-hydraulic benchmarks, NRSC_RT_USAID-13_001_T214, January 2016

1

Review on report of “Enlarged list of means related to extension of DBA LOCA’s spector at unisolated part of MSP cold leg with equivalent diameter of 200 mm” document, RT_A113_T11_004, January 2016

Դիտարկման հաշվետվություն «ԳՇԿ-ի սառը գծի չանջատվող մասում 200մմ համարժեք տրամագծով նախագծային վթարների սպեկտրի ընդլայնման հետ կապված միջոցառումների ընդհանրացված ցանկ» փաստաթղթի վերաբերյալ, RT_A113_T11_004, հունվար 2015 թ.